โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  นักเรียนที่จบ ม. ๓ และ ม. ๖
 

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๒
 
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๒
 
  Today, there have been 1 visitors (8 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free