โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  รับสมัครนักเรียน
 


โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

โทร. ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, ๐๘-๔๕๗๕-๕๑๑๙ (พระปลัดสุธน), ๐๘-๔๗๗๗-๖๕๓๙ (นายทะเบียน พระญาณวรุตน์) 
แฟกซ์ ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓

*******

รับสมัคร
พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น        เข้าศึกษาต่อชั้น ม. ๑, ม. ๒, ม. ๓
มัธยมศึกษาตอนต้น        เข้าศึกษาต่อชั้น ม. ๔, ม. ๕, ม. ๖

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกป

                                  ใบสำคัญในการสมัครเรียน 
         ๑. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
                   ใบ ปพ. ๑ : ๒ สำหรับผู้สมัครชั้น ม. ๑, ม. ๒, ม. ๓
                   ใบ ปพ. ๑ : ๓ สำหรับผู้สมัครชั้น ม. ๔, ม. ๕, ม. ๖ 
         ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน ๑ ฉบับ 
         ๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบช่วงชั้น (รวมทั้งนักธรรม – บาลี)    
                                                                                จำนวน ๑ ฉบับ
         ๔. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง                                           จำนวน ๓ รูป 
         ๕. หลักฐานอื่น ๆ ................................................................

                         
                สมัครเรียนที่โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม

                                   ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
          ๑. เรียนฟรี ! 
          ๒. ส่งเสริมการศึกษาโดยมีนิตยภัตรถวายทุกเดือน 
          ๓. มีที่พักอาศัยสะดวกสบาย 
          ๔. มีทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและเรียนเก่ง 
          ๕. สามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
               ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     มจร.
               วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   
  

 
  Today, there have been 1 visitors (3 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free