โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  ประวัติความเป็นมา
 
 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

*******

 

      โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม  เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๒     โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ณ วันที่  ๒๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงนามโดย นายไพบูลย์ เสียงก้อง อธิบดีกรมการศาสนา
       โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม  ตั้งอยู่ ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ชั้นตรี ๔๗๔ ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   เดิมวัดโพธารามมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา          โดยจัดตั้งเป็นสำนักศาสนศึกษาวัดโพธาราม  เ ปิดการเรียนการสอนที่เน้นหนักทั้งนักธรรม และบาลี คือ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก และบาลีประโยค ๑ – ๒, ป.ธ. ๓ – ๙ 
       ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    พุทธศักราช ๒๕๔๐    มาตรา ๔๓     ว่า “บุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย.....…” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒   มาตรา ๑๗  ว่า  
“ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ      หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฏ กระทรวง”   ที่ได้กำหนดไว้นี้    จะทำให้บุคคลที่จะเข้ามาบวชเป็นนักเรียนจะต้องลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน เพราะจะเข้ามาบวชได้นั้นต้องมีอายุถึง ๑๖ ปี และจะต้องเป็นปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาของทางสำนักศาสน -ศึกษาวัดโพธารามอย่างแน่นอน เพราะเหตุที่ว่าผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียน  ณ สำนักศาสนศึกษาวัดโพธาราม ส่วนมากนั้น   เมื่อจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายแล้ว ก็จะเข้ามาบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุประมาณ  ๑๒ – ๑๓  ปี   แล้วทำการศึกษาเล่าเรียนตามระเบียบของวัดต่อไป แต่ในปัจจุบันนี้ก็จะเข้ามาบวชไม่ได้แล้ว จนกว่าจะมีอายุย่างเข้าปีที่ ๑๖ 
       ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ในการประชุมคณะกรรมการวัดโพธาราม  ประจำเดือนสิงหาคม ได้มีมติของคณะกรรมการ  โดยมี พระครูนิทัศน์สิกขการ (กอง ติกฺขวีโร)  เจ้าอาวาส และเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัด โพธาราม เป็นประธาน (ปัจจุบัน พระเกศีวิกรม) อนุมัติให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ขึ้น  อีกแผนกหนึ่ง        ตามโครงการที่พระมหาวีระ วรปญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ปัจจุบัน พระศรีวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร)    โดยมอบให้คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธารามเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาข้อมูล  เอกสาร   หลักฐานต่าง ๆ และได้เสนอเอกสารเข้าสู่คณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เห็นชอบในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒  และเสนอต่อกรมการศาสนา     ซึ่งขณะนั้นได้เปิดทำการเรียนสอนมาแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒  โดยเปิดเป็น ๒ ชั้น  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนจำนวน ๙๔ รูป และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนจำนวน ๓๖ รูป ซึ่งนำรายชื่อนักเรียนไปลงทะเบียนขึ้นอยู่กับโรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ และต่อมาได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม    แผนกสามัญศึกษา  จาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๓  ลงนามโดย    นายไพบูลย์ เสียงก้อง อธิบดีกรมการศาสนา ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม” มี
       ๑. พระครูนิทัศน์สิกขการ เป็นผู้จัดการโรงเรียน (ปัจจุบัน พระเกศีวิกรม)
       ๒. พระมหาวีระ วรปญฺโญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน (ปัจจุบัน พระศรีวชิราภรณ์) 
โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น. เรียนวันละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐ นาที หยุดปิดเรียนวันพระ และวันอาทิตย์ โดยเปิดเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
       ภาคเรียนที่ ๑ เริ่ม ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๓๐ กันยายน 
       ภาคเรียนที่ ๒ เริ่ม ๑ พฤศจิกายน ถึง ๒๕ มีนาคม
 
  Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free