โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  เป้าหมาย
 

                  เป้าหมายโ
รงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม                
  ๑. นักเรียนในสังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดโพธารามทุกรูป  มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมและสามัญศึกษา     สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
  ๒. นักเรียนในสังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดโพธารามทุกรูป      เรียนจบหลักสูตรพระปริยัติธรรม  และสามัญศึกษา
  ๓. นักเรียนในสังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดโพธารามทุกรูป  มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี 

  ๔. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ        และเหมาะ  สม 
  ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และนักเรียนทุกรูปมีความปลอดภัย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี และห่างไกลยาเสพติด
  ๖. นักเรียนในสังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดโพธารามทุกรูป เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีสุนทรียภาพ  ด้านศิลปะ   มีวัฒนธรรม   และมีลักษณะนิสัยที่ดี
  ๗. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดโพธารามทุกรูป    มีแฟ้มการประเมินผลงานตามสภาพที่เป็นจริง
  ๘. ผู้บริหาร  ชุมชน  ครู  อาจารย์  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษา  มีส่วนร่วมในการบริหาร  และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  Today, there have been 1 visitors (12 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free