โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  ประวัติผู้อำนวยการ
 

ประวัติ
พระศรีวชิราภรณ์
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม

 

พระศรีวชิราภรณ์ (วีระ วรปญฺโญ) 

อายุ ๔๗  พรรษา ๒๗ น.ธ. เอก ป.ธ. ๙,
พ.ม., 
พธ.บ. (ศาสนา) มจร., ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มสธ., อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหิดล, 
วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
       
สถานะเดิม ชื่อ วีระ นามสกุล ภูมิเมือง เกิด ๒ ฯ ปีกุน วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒
                นามบิดา นายทวี   ภูมิเมือง    นามมารดา นางบาง   ภูมิเมือง
                บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
อุปสมบท   วัน ๗ ฯ ๕   ปีกุน    วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒    
                ณ พัทธสีมา  
วัดสุวรรณาราม ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด    
                กำแพงเพชร     
                นามพระอุปัชฌาย์   เจ้าอธิการประสิทธิ์ เตชวโร (ปัจจุบัน พระครูวชิรวราภรณ์
                เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ)   วัดราษฎร์บูรณะ   ตำบลวังตะแบก   อำเภอพรานกระต่าย     
                จังหวัดกำแพงเพชร                               
วิทยฐานะ
                พ.ศ. ๒๕๑๑  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 
                                    ตำบลวังควง 
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
                พ.ศ. ๒๕๒๒  สอบไล่ได้   น.ธ. ตรี    วัดสุวรรณาราม     สำนักเรียนคณะจังหวัด
                                    กำแพงเพชร 
ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
                พ.ศ. ๒๕๒๓   สอบไล่ได้   น.ธ. โท    วัดสุวรรณาราม     สำนักเรียนคณะจังหวัด
                                     กำแพงเพชร 
ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
                พ.ศ. ๒๕๒๔   สอบไล่ได้ น.ธ. เอก   สำนักศาสนศึกษาวัดโพธาราม    สำนักเรียน
                                     คณะจังหวัด
นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัด
                                     นครสวรรค์
                พ.ศ. ๒๕๒๕   สอบไล่ได้ ป.ธ. ๓  สำนักศาสนศึกษาวัดโพธาราม  สำนักเรียนคณะ
                                     จังหวัด
นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
                พ.ศ. ๒๕๒๙   สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖)   โรงเรียนนคร
                                     สวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์
                พ.ศ. ๒๕๓๐    สอบไล่ได้ ป.ธ. ๖ สำนักเรียนวัดราชบูรณะ แขวงวังบูรพาภิรมณ์ 
                                     เขตพระนคร 
กรุงเทพ ฯ
                พ.ศ. ๒๕๓๓    สอบไล่ได้ ป.ธ. ๙ สำนักเรียนวัดราชบูรณะ แขวงวังบูรพาภิรมณ์ 
                                      เขตพระนคร 
กรุงเทพ ฯ
                พ.ศ. ๒๕๓๓    สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
                พ.ศ. ๒๕๓๔    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถม
                                      ศึกษา) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
                พ.ศ. ๒๕๓๖    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา)   
                                      มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ
                พ.ศ. ๒๕๓๙    จบการศึกษาระดับปริญญาโท อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (อ.ม.)   
                                      สาขา ศาสนา
เปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ ฯ
หน้าที่การงาน
                พ.ศ. ๒๕๓๙    เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม ตำบลปาก
                                      น้ำโพ อำเภอ
เมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์
                พ.ศ. ๒๕๔๐   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ
                                      อำเภอ
เมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์
                พ.ศ. ๒๕๔๒    เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม  โรงเรียนพระ
                                                   ปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา
                พ.ศ. ๒๕๔๒    เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  พระ
                                      อารามหลวง  
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์
                พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖     เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
                                      ศึกษา กลุ่มที่ ๗
                พ.ศ. ๒๕๔๔    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เทศบาล    
                                      ตำบลนครชุม  
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
                พ.ศ. ๒๕๔๕    เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เทศบาลตำบล
                                      นครชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร
                - รับเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
                   ผู้ทำคุณประโยชน์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษา
                   พระปริยัติธรรม
                - ประกาศนีบัตรการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการ
                   ศึกษาระดับสูง วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
งานทางด้านสังคม/งานพิเศษ
                - เป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคม จังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายวิชาการ
                - เป็นที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมจังหวัดนครสวรรค์
                - เป็นอาจารย์สอนพิเศษสถาบันราชภัฏนครสวรรค์
                - เป็นกรรมการจัดทำคู่มือคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
                   ศึกษา กรมการศาสนา
                - เป็นกรรมการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
                   ราชวิทยาลัย
                - เป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
                - เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้สูงอายุกำแพงเพชร
 
  Today, there have been 1 visitors (4 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free