โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  ประวัติผู้จัดการ
 

ประวัติ
พระเกศีวิกรม 
ผู้จัดการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม

     ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖   พระครู
นิทัศน์สิกขการ (กอง ติกฺขวีโร,ป.ธ.๖)   ได้รับโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเกศีวิกรม ยังความปลาบปลื้มแก่คณะ
ศิษยานุศิษย์  พระภิกษุสามเณร  และอุบาสกอุบาสิกา  วัดโพธาราม  พระอารามหลวง เป็นอย่างยิ่ง 
      พระเกศีวิกรม  นามเดิม  กอง ติกฺขวีโร นามสกุล ศิรินาค เกิดเมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๐  ณ  บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นบุตร นายกาบ-นางทา ศิรินาค 
      เมื่อยังเยาว์ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดสุวรรณาราม อำ
เภอพรานกระต่าย   จังหวัดกำแพงเพชร    อายุ  ๒๐  ปี     อุปสมบทที่วัดมณีบรรพต   ตำบลระแหง    อำเภอเมือง  จังหวัดตาก   โดยมี  พระวิสุทธิสมณาจารย์   เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต   เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรัตน-
วาสพิพัฒน์   วัดมณีบรรพต   เป็นพระกรรมวาจาจารย์       พระปลัดทิน ทินฺนโก   วัดมณีบรรพต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑ 
       สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี–โท วัดสุวรรณาราม จังหวักำแพงเพชร
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
       ย้ายมาอยู่วัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สอบไล่ได้
       นักธรรมชั้นเอก
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
       สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
       ได้รับใบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๙ 
       ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่(ฝ่ายปกครอง) โรงเรียน
       ปริยัติธรรม วัดโพธาราม วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบล
       ปากน้ำโพ  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙ 
       เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม   พระอารามหลวง   ตำบล
       ปากน้ำโพ   อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๖ 
       เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน 
       เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ 
       ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 
       ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ 
       รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
        ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
        รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๘ 
        ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศเปรียญธรรม ๖ ประโยค พ.ศ. ๒๕๓๕ 
        ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอา 
        วาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในพระราชทินนามที่ พระครูนิทัศน์-
        สิกขการ (ผจล. ชอ.)
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
        ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส
        พระอารามหลวง ชั้นเอก (จล. ชอ.) ในพระราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
        ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ 
        พระเกศีวิกรม

 
  Today, there have been 1 visitors (10 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free